Davlat mehnat inspektsiyasi faoliyatiga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlar

# Normativ-huquqiy xujjatlarning nomi Наименования нормативно-правовых документов Names of legal documents Hujjat raqami / Номер документа / Document number Hujjat sanasi / Дата документа / Document date
1 Oʼzbekiston Respublikasi Qonunlari Законы Республики Узбекистан Laws of Uzbekistan Hujjat raqami / Номер документа / Document number Hujjat sanasi / Дата документа / Document date
2 Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari toʼgʼrisida (yangi tahrirda) Об обращениях физических и юридических лиц (в новой редакции) On appeals of individuals and legal entities (in the new edition) № O‘RQ-445 № ЗРУ-445 № LRU-445 09-11-17
3 Mehnatni muhofaza qilish toʼgʼrisida (yangi tahrirda) Об охране труда (в новой редакции) On occupational safety (in the new edition) № O‘RQ-410 № ЗРУ-410 № LRU-410 09-22-16
4 Normativ-huquqiy xujjatlar toʼgʼrisida (yangi tahrirda) О нормативно-правовых актах (в новой редакции) On regulatory legal acts (in the new edition) № O‘RQ-342 № ЗРУ-342 № LRU-342 12-24-12
5 Ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sugʼurta qilish toʼgʼrisida Об обязательном страховании гражданской ответственности работодателя On compulsory employer liability insurance № O‘RQ-210 № ЗРУ-210 № LRU-210 04-16-09
6 Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar va kasb kasalliklaridan majburiy davlat ijtimoiy sugʼurtasi toʼgʼrisida Об обязательном государственном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний On compulsory state social insurance against industrial accidents and occupational diseases № O‘RQ-174 № ЗРУ-174 № LRU-174 09-10-08
7 Oʼzbekiston Respublikasida nogironlarni ijtimoiy himoya qilish toʼgʼrisida (yangi tahrirda) О социальной защищенности инвалидов в Республике Узбекистан (в новой редакции) On the social security of people with disabilities in the Republic of Uzbekistan (in the new edition) № O‘RQ-162 № ЗРУ-162 № LRU-162 07-21-08
8 Xoʼjalik yurituvchi subʼektlar faoliyatini davlat tomonidan nazorat qilish toʼgʼrisida О государственном контроле деятельности хозяйствующих субъектов On state control of the activities of business entities № 717-I 12-24-98
9 Аholini ish bilan taʼminlash toʼgʼrisida (yangi tahrirda) О занятости населения (в новой редакции) On employment (in the new edition) № 616-I 05-01-98
10 Mehnat kodeksi Трудовой кодекс Labor Code № 161-I 12-21-95
11 Fuqarolik kodeksi Гражданский кодекс Civil Code № 163-I 12-21-95
12 Maʼmuriy javobgarlik toʼgʼrisidagi kodeksi Кодекс об административной ответственности Code of Administrative Liability № 2015-XII 09-22-94
13 Fuqarolarning davlat pensiya taʼminoti toʼgʼrisida О государственном пенсионном обеспечении граждан On state pension provision for citizens № 938-XII 09-03-93
14 Oʼzbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari, Qarorlari, Oʼzbekiston Respublikasi Oliy Sudning qarorlari Указы, Постановления Президента Республики Узбекистан, Решения Верховного Суда Республики Узбекистан Decrees, Resolutions Of The President Of The Republic Of Uzbekistan, Decisions Of The Supreme Court Of The Republic Of Uzbekistan Hujjat raqami / Номер документа / Document number Hujjat sanasi / Дата документа / Document date
15 Mehnat organlari tuzilmasini takomillashtirish va fuqarolarning mehnat huquqlarini himoya qilish va mehnatni muhofaza qilish tizimini kuchaytirish chora-tadbirlari toʼgʼrisida О мерах по совершенствованию структуры органов по труду и укреплению системы защиты трудовых прав и охраны труда граждан On measures to improve the structure of labor bodies and strengthen the system of protection of labor rights and occupational safety of citizens № PQ-3913 № ПП-3913 № RP-3913 08-20-18
16 Tadbirkorlik subʼektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari toʼgʼrisida О мерах по дальнейшему совершенствованию системы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства On measures to further improve the system of protecting the rights and legitimate interests of business entities № PF-5490 № УП-5490 № DP-5490 07-27-18
17 Oʼzbekiston Respublikasi fuqarolarining vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun respublika tashqarisiga transportda chiqish vaqtida xavfsizligini taʼminlash chora-tadbirlari toʼgʼrisida О мерах по обеспечению безопасности граждан Республики Узбекистан во время их выезда на транспорте за пределы республики для осуществления временной трудовой деятельности On measures to ensure the safety of citizens of the Republic of Uzbekistan during their departure by transport outside the country for temporary work № PQ-3584 № ПП-3584 № RP-3584 03-05-18
18 Oʼzbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari toʼgʼrisida О мерах по организации деятельности Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан On measures to organize the activities of the Ministry of Employment and Labor Relations of the Republic of Uzbekistan № PQ-3001 № ПП-3001 № RP-3001 05-24-17
19 Bandlik sohasida davlat siyosatini yanada takomillashtirish va mehnat organlari faoliyati samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari toʼgʼrisida О мерах по дальнейшему совершенствованию государственной политики в сфере занятости и коренному повышению эффективности деятельности органов по труду On measures to further improve the state policy in the field of employment and radically increase the efficiency of the work of labor bodies № PF-5052 № УП-5052 № DP-5052 05-24-17
20 Tadbirkorlik subʼektlarini tekshirishni yanada qisqartirish va uning tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari toʼgʼrisida О мерах по дальнейшему сокращению и совершенствованию системы проверок субъектов предпринимательства On measures to further reduce and improve the system of inspections of business entities № PF-3665 № УП-3665 № DP-3665 10-05-05
21 Tadbirkorlik subʼektlarini huquqiy himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari toʼgʼrisida О мерах по дальнейшему совершенствованию системы правовой защиты субъектов предпринимательства On measures to further improve the legal protection system of business entities № PF-3619 № УП-3619 № DP-3619 06-14-05
22 Mehnat vazifalarini bajarishi munosabati bilan xodimning hayoti va sogʼligʼiga yetkazilgan zararni qoplashga oid nizolar boʼyicha sud amaliyoti haqida О судебной практике по спорам о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью работника в связи с исполнением им трудовых обязанностей On judicial practice in disputes regarding compensation for harm caused to the life and health of an employee in connection with the performance of his labor duties № 18 12-19-03
23 Sudlar tomonidan mehnat shartnomasi (kontrakti)ni bekor qilishni tartibga soluvchi qonunlarning qoʼllanilishi haqida О применении судами законодательства, регулирующего прекращение трудового договора (контракта) On the application by the courts of legislation governing the termination of an employment contract (contract) № 12 04-17-98
24 Oʼzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarorlari Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан Resolutions Of The Cabinet Of Ministers Of The Republic Of Uzbekistan Hujjat raqami / Номер документа / Document number Hujjat sanasi / Дата документа / Document date
25 Oʼzbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari toʼgʼrisida О мерах по совершенствованию деятельности Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан On measures to improve the activities of the Ministry of Employment and Labor Relations of the Republic of Uzbekistan № 1066 12-31-18
26 Nazorat qiluvchi organlar mansabdor shaxslarini tadbirkorlik subʼektlari faoliyatini tekshirish huquqini berish yuzasidan attestatsiyadan oʼtkazish tartibi toʼgʼrisidagi nizomni tasdiqlash haqida Об утверждении положения о порядке проведения аттестации должностных лиц контролирующих органов по предоставлению права на проведение проверок деятельности субъектов предпринимательства On approval of the regulation on the procedure for certification of officials of regulatory bodies to provide the right to conduct inspections of the activities of business entities № 920 11-07-18
27 Oʼzbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qoʼshimcha chora-tadbirlar toʼgʼrisida О дополнительных мерах по искоренению принудительного труда в Республике Узбекистан On additional measures to eradicate forced labor in the Republic of Uzbekistan № 349 05-10-18
28 Ijtimoiy muhofazaga muhtoj, ish topishda qiynalayotgan va mehnat bozorida teng shartlarda raqobatlasha olmaydigan shaxslarni ishga joylashtirish uchun ish oʼrinlarining eng kam sonini belgilash va zaxiraga qoʼyish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari toʼgʼrisida О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка установления и резервирования минимального количества рабочих мест для трудоустройства лиц, нуждающихся в социальной защите и испытывающих затруднения в поиске работы и неспособных на равных условиях конкурировать на рынке труда On measures to further improve the procedure for establishing and reserving a minimum number of jobs for employment of persons in need of social protection and experiencing difficulties in finding work and unable to compete on equal terms in the labor market № 965 12-05-17
29 Mehnat organlari faoliyatini tashkil etishni takomillashtirish chora-tadbirlari toʼgʼrisida О мерах по совершенствованию организации деятельности органов по труду On measures to improve the organization of work of labor authorities № 482 07-10-17
30 Jismoniy shaxslarning mehnat stajini elektron hisobga olishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari toʼgʼrisida О мерах но дальнейшему совершенствованию электронного учета трудового стажа физических лиц On measures for the further improvement of electronic registration of the seniority of individuals № 462 07-04-17
31 Mehnatni muhofaza qilish sohasidagi xizmatlar bozorini yanada rivojlantirish toʼgʼrisida О дальнейшем развитии рынка услуг в области охраны труда On the further development of the occupational safety services market № 246 04-27-16
32 Xodimlar mehnatini muhofaza qilish chora-tadbirlarini yanada takomillashtirish toʼgʼrisida О дальнейшем совершенствовании мер по охране труда работников On further improvement of measures for the protection of workers № 263 09-15-14
33 Oʼzbekiston Respublikasi tomonidan ratifikatsiya qilingan Zoʼrlab ishlatish yoki majburiy mehnat toʼgʼrisidagi Konventsiyani hamda bolalar mehnatining ogʼir shakllarini taqiqlash va yoʼq qilishga doir shoshilinch choralar toʼgʼrisidagi konventsiyani 2012-2013 yillarda amalga oshirish boʼyicha qoʼshimcha chora-tadbirlar haqida О дополнительных мерах по реализации в 2012-2013 годах ратифицированных Республикой Узбекистан Конвенции о принудительном или обязательном труде и конвенции о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда On additional measures for the implementation in 2012-2013 of the Convention on Forced or Compulsory Labor ratified by the Republic of Uzbekistan and the Convention on the Prohibition and Immediate Measures to Eliminate the Worst Forms of Child Labor № 82 03-26-12
34 Tibbiy-mehnat ekspert komissiyalari tomonidan fuqarolarni tibbiy koʼrikdan oʼtkazish tartibini yanada takomillashtirishga, nogironlikni va kasbiy mehnatga layoqat yoʼqotilishi darajasini aniqlashga yoʼnaltirilgan normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash toʼgʼrisida Об утверждении нормативно-правовых актов, направленных на дальнейшее совершенствование порядка освидетельствования граждан, установления инвалидности и степени утраты профессиональной трудоспособности врачебно-трудовыми экспертными комиссиями On the approval of normative legal acts aimed at further improving the procedure for examining citizens, establishing disability and the degree of loss of professional ability to work by medical labor expert commissions № 195 07-01-11
35 «Fuqarolarning davlat pensiya taʼminoti toʼgʼrisida»gi Oʼzbekiston Respublikasi qonuniga hamda Oʼzbekiston Respublikasining Mehnat kodeksiga oʼzgartish va qoʼshimchalar kiritish haqida»gi Oʼzbekiston Respublikasi Qonunini amalga oshirish uchun zarur boʼlgan normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash haqida Об утверждении нормативно-правовых актов, необходимых для реализации Закона Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О государственном пенсионном обеспечении граждан» и Трудовой кодекс Республики Узбекистан» On approval of normative legal acts necessary for the implementation of the Law of the Republic of Uzbekistan “On Amendments and Additions to the Law of the Republic of Uzbekistan“ On State Pension Provision of Citizens ”and the Labor Code of the Republic of Uzbekistan” № 107 04-07-11
36 Mehnatni muhofaza qilish toʼgʼrisidagi qonun hujjatlarini buzganlik uchun tashkilotlar faoliyatini toʼxtatib qoʼyish tartibi toʼgʼrisidagi nizomni tasdiqlash haqida Об утверждении положения о порядке приостановления деятельности организаций за нарушение законодательства об охране труда On approval of the regulation on the suspension of organizations for violation of occupational safety legislation № 1 01-05-11
37 Mehnatni muhofaza qilish boʼyicha normativ-huquqiy bazani yanada takomillashtirish toʼgʼrisida О дальнейшем совершенствовании нормативно-правовой базы по охране труда On further improvement of the regulatory framework for occupational safety № 153 07-20-10
38 Ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sugʼurta qilish toʼgʼrisidagi Oʼzbekiston Respublikasi Qonunini amalga oshirish chora-tadbirlari haqida О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «Об обязательном страховании гражданской ответственности работодателя» On measures to implement the Law of the Republic of Uzbekistan "On compulsory insurance of civil liability of the employer" № 177 06-24-09
39 Korxonalar, tashkilotlar va muassasalarda mehnatni muhofaza qilish jamgʼarmasini tashkil etish va uning mablagʼlaridan foydalanish tartibi toʼgʼrisidagi nizomni tasdiqlash haqida Об утверждении положения о порядке образования на предприятиях, в организациях и учреждениях фонда по охране труда и использования его средств On approval of the regulation on the procedure for education at enterprises, organizations and institutions of the occupational safety fund and the use of its funds № 245 11-12-08
40 Xodimlarga ularning mehnat vazifalarini bajarish bilan bogʼliq holda jarohatlanishi, kasb kasalliklariga chalinishi yoki salomatlikning boshqa xil shikastlanishi tufayli yetkazilgan zararni toʼlash qoidalarini tasdiqlash toʼgʼrisida Об утверждении Правила возмещения вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей On approval of the Rules for Compensation of Damage Caused to Employees by Injury, Occupational Disease or Other Health Damage Associated with Their Performance of Labor Obligations № 60 02-11-05
41 Vaqtinchalik mehnatga layoqatsizlik boʼyicha nafaqalar toʼlash chegarasini takomillashtirish toʼgʼrisida О совершенствовании предела выплаты пособий по временной нетрудоспособности On improving the limit for the payment of temporary disability benefits № 71 02-28-02
42 Mehnatni muhofaza qilishga doir meʼyoriy hujjatlarni qayta koʼrib chiqish va ishlab chiqish toʼgʼrisida О пересмотре и разработке нормативных документов по охране труда On the revision and development of regulatory documents on occupational safety № 267 07-12-00
43 Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalarni va xodimlar salomatligining boshqa xil zararlanishini tekshirish va hisobga olish toʼgʼrisidagi nizomni tasdiqlash haqida Об утверждении положения о расследовании и учете несчастных случаев и иных повреждений здоровья работников на производстве On approval of the regulation on the investigation and registration of accidents and other injuries to the health of workers in the workplace №286 06-06-97
44 Oʼzbekiston Respublikasining Mehnat kodeksini amalga oshirish uchun zarur boʼlgan normativ hujjatlarni tasdiqlash toʼgʼrisida Об утверждении нормативных актов, необходимых для реализации Трудового кодекса Республики Узбекистан On approval of normative acts necessary for the implementation of the Labor Code of the Republic of Uzbekistan № 133 03-11-96
45 Mehnatni muhofaza qilish sohasida yakka tartibda va jamoa tartibida himoya qilish vositalarini yaratish hamda ishlab chiqarish chora-tadbirlari toʼgʼrisida О мерах по разработке и производству средств индивидуальной и коллективной защиты в области охраны труда On measures for the development and production of personal and collective protective equipment in the field of occupational safety № 450 12-05-95
46 Oʼzbekiston Rspublikasida yangi mehnat daftarchalarini joriy qilish toʼgʼrisida О введении новых трудовых книжек в Республике Узбекистан On the introduction of new work books in the Republic of Uzbekistan № 258 07-06-95
47 Imtiyozli shartlarda pensiyaga chiqish huquqini beruvchi ishlab chiqarishlar, muassasalar, ishlar, kasblar, lavozimlar va koʼrsatkichlarning roʼyxatini tasdiqlash toʼgʼrisida Об утверждении списков производств, учреждений, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на пенсию на льготных условиях On approval of the lists of industries, institutions, jobs, professions, positions and indicators giving the right to pension on preferential terms № 250 05-12-94
48 Oʼzbekiston Respublikasi Аdliya vazirligi tomonidan davlat roʼyxatidan oʼtkazilgan normativ-huquqiy xujjatlar Нормативно-правовые документы, зарегистрированные Министерством юстиции Республики Узбекистан Legal documents registered by the Ministry of justice of the Republic of Uzbekistan Hujjat raqami / Номер документа / Document number Hujjat sanasi / Дата документа / Document date
49 Tekshiruvlarni elektron roʼyxatga olish yagona tizimini yuritish tartibi haqidagi nizomni tasdiqlash toʼgʼrisida Об утверждении положения о порядке ведения единой системы электронной регистрации проверок On approval of the regulation on the procedure for maintaining a unified system of electronic registration of inspections № 3093 11-30-18
50 Nazorat qiluvchi organlar tomonidan tadbirkorlik subʼektlari faoliyatida oʼtkaziladigan tekshiruvlarni kelishish va oʼtkazish tartibi haqidagi vaqtinchalik nizomni tasdiqlash haqida Об утверждении временного положения о порядке согласования и проведения контролирующими органами проверок в деятельности субъектов предпринимательства On approval of a temporary regulation on the procedure for approval and conduct by inspecting bodies of inspections in the activities of business entities № 3067 09-07-18
51 Yyillik mehnat taʼtili vaqtida saqlanib qolinadigan oʼrtacha ish haqi miqdorini aniqlash tartibi toʼgʼrisidagi yoʼriqnoma Инструкция о порядке определения размера среднего заработка, сохраняемого при ежегодном трудовом отпуске Instruction on the procedure for determining the amount of average earnings maintained during annual labor leave № 2985 03-17-18
52 Nogironligi boʼlgan shaxslarning mehnatidan foydalanuvchi korxonalar, muassasalar va tashkilotlarda nogironligi boʼlgan shaxslar band boʼlgan ish oʼrinlarini mehnat sharoitlari va asbob-uskunalarning jarohatlash xavfliligi yuzasidan attestatsiyadan oʼtkazish natijalari boʼyicha sanitariya-texnik holatni pasportlashtirish tartibi toʼgʼrisidagi nizom Положение о порядке паспортизации санитарно-технического состояния в предприятиях, учреждениях и организациях, использующих труд лиц с инвалидностью, по результатам проведения аттестации рабочих мест, на которых заняты лица с инвалидностью, по условиям труда и травмоопасности оборудования The Regulation on the certification of sanitary conditions in enterprises, institutions and organizations using the labor of persons with disabilities, based on the certification of jobs in which people with disabilities are employed, according to working conditions and the risk of injury to equipment № 2983 03-16-18
53 Radioelektron ishlab chiqarish xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правилаа охраны труда для работников радиоэлектронного производства occupational safety rules for workers of electronic production № 2762 02-09-16
54 Izolyatsiyali elektr materiallar, shu jumladan elektr sopol materiallar ishlab chiqarish xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников производства электроизоляционных, в том числе электрокерамических материалов occupational safety rules for workers in the production of electrical insulating materials, including electroceramic materials № 2756 01-28-16
55 Optik detallarga mexanik ishlov berishda mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда при механической обработке оптических деталей occupational safety rules for machining optical parts № 2750 01-14-16
56 Yorugʼlik manbalari va yorugʼlik-texnika asbob-uskunalari ishlab chiqarish xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников производства источников света и светотехнического оборудования occupational safety rules for workers producing light sources and lighting equipment № 2747 12-29-15
57 Kabelь ishlab chiqarish xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников кабельного производства occupational safety rules for cable workers № 2743 12-24-15
58 Radiotexnik va elektron buyumlar ishlab chiqarish xodimlari uchun maxsus kiyim, maxsus poyabzal va yakka tartibda himoyalanishning boshqa vositalarini bepul berishning namunaviy normalari Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников радиотехнических и электронных производств Standard norms for the free issuance of special clothing, special shoes and other personal protective equipment for workers in radio engineering and electronic industries № 2735 12-01-15
59 Ortiqcha bosimli suv isitish qozonlari, suv isitgichlar va bugʼ qozonlarini oʼrnatish va ulardan foydalanishda mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда при установке и эксплуатации водогрейных котлов, водоподогревателей и паровых котлов с избыточным давлением Rules of occupational safety during installation and operation of boilers, water heaters and steam boilers with overpressure № 2729 11-17-15
60 Metallarga sovuq ishlov berishda mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда при холодной обработке металлов Occupational safety rules in the cold processing of metals № 2726 11-11-15
61 Yoʼl qurilishi materiallari ishlab chiqarishda mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда при производстве дорожно-строительных материалов occupational safety rules in the production of road-building materials № 2674 05-14-15
62 Mehnatga layoqatsizlik varaqalarini berish tartibi toʼgʼrisidagi yoʼriqnoma Инструкция о порядке выдачи листков нетрудоспособности Instructions on the procedure for issuing disability certificates № 2667 04-17-15
63 Tibbiy-mehnat ekspert komissiyalarida koʼrik dalolatnomalarini rasmiylashtirish va yuritish qoidalari Правила оформления и ведения актов освидетельствования во врачебно-трудовых экспертных комиссиях Rules for registration and conducting inspection certificates in medical labor expert commissions № 2653 02-06-15
64 Pestitsidlar bilan ishlov berilgan uchastkalardagi qishloq xoʼjaligi ishlarida mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда при сельскохозяйственных работах на участках, обработанных пестицидами Labor safety rules for agricultural work in pesticide treated areas № 2637 12-18-14
65 Bugʼ va issiq suv quvurlari qurish va ulardan foydalanishda mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда при строительстве и эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды occupational safety rules during the construction and operation of steam and hot water pipelines № 2631 12-09-14
66 Taʼlim muassasalarida boshlangʼich harbiy tayyorgarlik mashgʼulotlari oʼtkazishda mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда при проведении занятий по начальной военной подготовке в образовательных учреждениях Occupational safety rules when conducting classes on basic military training in educational institutions № 2620 10-09-14
67 Goʼsht-sut mahsulotlari ishlab chiqaruvchi, shu jumladan zaharlangan xom ashyo bilan ishlovchi xodimlar uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников мясо-молочного производства, в том числе и при работе с зараженным сырьем occupational safety rules for workers in meat and dairy production, including when working with contaminated raw materials № 2557 01-24-14
68 Ichki ishlab chiqarish transportidan foydalanishda mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда при использовании внутрипроизводственного транспорта occupational safety rules when using in-house transport № 2511 10-02-13
69 Tomyopgich va gidroizolyatsion ishlab chiqarish xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников кровельного и гидроизоляционного производства occupational safety rules for workers of roofing and waterproofing production № 2510 09-30-13
70 Trikotaj va tikuvchilik ishlab chiqarishi xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников трикотажного и швейного производства occupational safety rules for knitwear and clothing workers № 2505 08-29-13
71 Turar joy va jamoat binolaridan foydalanishda, shuningdek ularni joriy va mukammal taʼmirlashda mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда при эксплуатации, а также текущем и капитальном ремонте жилых и общественных зданий Rules of occupational safety during operation, as well as maintenance and overhaul of residential and public buildings № 2503 08-23-13
72 Baliqchilik ishlab chiqarishi xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников рыбоводческого производства occupational safety rules for fish farming workers № 2478 07-16-13
73 Oʼrmon xoʼjaligi xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников лесного хозяйства occupational safety rules for forestry workers № 2471 06-25-13
74 Elektr priborlari va tashkiliy texnika bilan ishlashda, ularni taʼmirlash va ularga xizmat koʼrsatishda mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда при работах, ремонте и обслуживании электроприборов и оргтехники occupational safety rules during the work, repair and maintenance of electrical appliances and office equipment № 2466 06-07-13
75 Oshxonalar, restoranlar hamda boshqa korxonalar va ishlab chiqarishlarda oziq-ovqat tayyorlash va aholiga xizmat koʼrsatishda band boʼlgan xodimlar uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников, занятых приготовлением питания и обслуживанием населения в столовых, ресторанах и других предприятиях и производствах occupational safety rules for workers engaged in cooking and serving the population in canteens, restaurants and other enterprises and industries № 2461 05-30-13
76 Metall va nometall noorganik qoplamalar ishlab chiqarishda mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда при производстве металлических и неметаллических неорганических покрытий occupational safety rules in the production of metallic and non-metallic inorganic coatings № 2459 05-27-13
77 Maishiy xizmat koʼrsatish xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish Правила охраны труда для работников бытового обслуживания occupational safety rules for public services workers № 2458 05-24-13
78 Lok-boʼyoq materiallari bilan ishlashda mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда при работе с лакокрасочными материалами occupational safety rules when working with paints and varnishes № 2455 05-08-13
79 Taʼlim muassasalarining oʼquv va oʼquv-ishlab chiqarish ustaxonalari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для учебных и учебно-производственных мастерских образовательных учреждений occupational safety rules for educational and training production workshops of educational institutions № 2454 05-01-13
80 Taʼlim muassasalarining oʼquv xonalarida mashgʼulotlar oʼtkazishda mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда при проведении занятий в учебных кабинетах учебных заведений occupational safety rules when conducting classes in classrooms of educational institutions № 2446 04-01-13
81 Yengil sanoat korxonalari xodimlari uchun maxsus kiyim, maxsus poyabzal va yakka tartibda himoyalanishning boshqa vositalarini bepul berishning namunaviy normalari Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников предприятий легкой промышленности Standard norms for the free issuance of special clothing, special shoes and other personal protective equipment for workers in light industry enterprises № 2445 03-28-13
82 Shahar elektr transportida ishlashda mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда при работе на городском электротранспорте occupational safety rules when working on city electric vehicles № 2424 02-05-13
83 Oʼzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994 yil 12 maydagi 250-son qarori bilan tasdiqlangan umumiy belgilangan yoshdan 10 va 5 yil oldin pensiyaga chiqish huquqini beruvchi ishlab chiqarishlar, muassasalar, ishlar, kasblar, lavozimlar va koʼrsatkichlarning 2 va 3-roʼyxatlariga oʼzgartirishlar kiritish toʼgʼrisida О внесении изменений в списки №№ 2 и 3 производств, учреждений, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на пенсию с уменьшением общеустановленного возраста на 10 и 5 лет, утвержденные постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан ОТ 12 мая 1994 года № 250 On making amendments to lists No. 2 and 3 of productions, institutions, work, professions, positions and indicators giving the right to retirement with a decrease in the generally established age by 10 and 5 years, approved by the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated May 12, 1994 No. 250 № 2409 01-03-13
84 Moʼynadan va qoʼy terisidan poʼstin ishlab chiqarish xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников мехового и овчинно-шубного производства occupational safety rules for workers in fur and sheepskin coat production № 2407 12-25-12
85 Poyabzal ishlab chiqarish xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников обувного производства Occupational Safety Rules for Shoe Workers № 2406 12-25-12
86 Telefon va telegraf stantsiyalari xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников телефонных и телеграфных станций occupational safety rules for employees of telephone and telegraph stations № 2398 11-02-12
87 Hodimlarni tibbiy koʼrikdan oʼtkazish tartibi toʼgʼrisidagi nizom Положение о порядке проведения медицинского осмотра сотрудников Regulation on the procedure for medical examination of employees № 2387 08-29-12
88 Dezinfektsiya stantsiyalari, dezinfektsiya boʼlimlari, profilaktik dezinfektsiya boʼlinmalari, sanitariya-epidemiologiya stantsiyalari xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников дезинфекционных станций, дезинфекционных отделов, отделений профилактической дезинфекции, санитарно-эпидемиологических станций occupational safety rules for employees of disinfection stations, disinfection departments, preventive disinfection departments, sanitary and epidemiological stations № 2374 06-21-12
89 Fizioterapevtik boʼlinmalar (kabinetlar) xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников физиотерапевтических отделений (кабинетов) occupational safety rules for employees of physiotherapy departments (offices) № 2348 03-31-12
90 Muzeylar, teatrlar va kontsert zallari xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников музеев, театров и концертных залов Occupational Safety Rules for Museum, Theater and Concert Hall Employees № 2339 03-15-12
91 Hayvonot parklari (hayvonot bogʼlari) va sirk xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников зоопарков (зоосадов) и цирка occupational safety rules for employees of zoos (zoo gardens) and circus № 2340 03-15-12
92 Madaniyat xodimlari uchun maxsus kiyim, maxsus poyabzal va yakka tartibda himoyalanishning boshqa vositalarini bepul berishning namunaviy normalari Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников культуры Standard norms for the free issuance of special clothing, special shoes and other personal protective equipment for cultural workers № 2341 03-15-12
93 Imtiyozli shartlarda pensiya olish huquqini beradigan ishlab chiqarishlar, muassasalar, ishlar, kasblar, lavozimlar va koʼrsatkichlar roʼyxatlarini qoʼllash tartibi toʼgʼrisidagi yoʼriqnoma Инструкция о порядке применения списков производств, учреждений, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на пенсию на льготных условиях Instructions on the procedure for applying the lists of industries, institutions, jobs, professions, positions and indicators giving the right to pension on preferential terms № 2337 03-12-12
94 Yadro xavfsizligi xizmatlari xodimlari uchun maxsus kiyim, maxsus poyabzal va boshqa yakka tartibda himoyalanish vositalarini bepul berishning namunaviy normalari Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников служб ядерной безопасности Standard norms for the free issuance of special clothing, special footwear and other personal protective equipment for employees of nuclear safety services № 2302 12-21-11
95 Savdo tashkilotlari xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников организаций торговли occupational safety rules for employees of trade organizations № 2289 12-09-11
96 Noruda materiallari (shagʼal, qum) ishlab chiqarish xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников производств нерудных материалов (щебень, песок) occupational safety rules for workers in the production of non-metallic materials (crushed stone, sand) № 2288 12-09-11
97 Tekshirishlarni roʼyxatga olish kitobining shakli va uni toʼldirish tartibini tasdiqlash haqida Об утверждении формы книги регистрации проверок и порядка ее заполнения On approval of the form of the book of registration of inspections and the procedure for its completion № 2280 11-07-11
98 Uy-joy-kommunal xoʼjaligi xodimlari uchun maxsus kiyim, maxsus poyabzal va yakka tartibda himoyalanishning boshqa vositalarini bepul berishning namunaviy normalari Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников жилищно-коммунального хозяйства Standard norms for the free issuance of special clothing, special shoes and other personal protective equipment for workers in housing and communal services № 2275 10-06-11
99 Sil kasalligiga qarshi muassasalar xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников противотуберкулезных учреждений Occupational safety rules for employees of TB facilities № 2266 09-22-11
100 Sanitariya-epidemiologiya muassasalari laboratoriyalarida (boʼlinmalarida va boʼlimlarida) ishlashda mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений occupational safety rules when working in laboratories (departments, departments) of sanitary-epidemiological institutions № 2260 09-02-11
101 Аvtomobilь yoʼllarini qurish, taʼmirlash va saqlashda mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог occupational safety rules for the construction, repair and maintenance of roads № 2253 08-11-11
102 Televidenie va radio eshittirish xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников телевидения и радиовещания occupational safety rules for television and radio workers № 2248 07-25-11
103 Savdo xodimlari uchun maxsus kiyim, maxsus poyabzal va yakka tartibda himoyalanishning boshqa vositalarini bepul berishning namunaviy normalari Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников торговли Standard norms for the free issuance of special clothing, special shoes and other personal protective equipment for trade workers № 2245 07-19-11
104 Bakteriyali va virusli preparatlar ishlab chiqarish xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников производства вирусных и бактерийных препаратов occupational safety rules for workers in the production of viral and bacterial preparations № 2239 06-29-11
105 Maishiy xizmat koʼrsatish xodimlari uchun maxsus kiyim, maxsus poyabzal va yakka tartibda himoyalanishning boshqa vositalarini bepul berishning namunaviy normalari Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников бытового обслуживания Standard norms for the free issuance of special clothing, special shoes and other personal protective equipment for domestic workers № 2226 05-10-11
106 Qurilish, qurilish - montaj va taʼmirlash - qurilish korxonalari xodimlari uchun maxsus kiyim, maxsus poyabzal va yakka tartibda himoyalanishning boshqa vositalarini bepul berishning namunaviy normalari Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных предприятий Standard norms for the free issuance of special clothing, special footwear and other personal protective equipment for workers in construction, construction and repair and construction enterprises № 2224 05-10-11
107 Sement ishlab chiqarish xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari об утверждении Правила охраны труда для работников цементного производства on approval of the occupational safety Rules for cement production workers № 2216 04-13-11
108 Qoʼriqlash-yongʼin signalizatsiyasi vositalarini montaj qilish, taʼmirlash va ulardan texnik foydalanish ishlarida mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда при работах по монтажу, ремонту и технической эксплуатации средств охранно-пожарной сигнализации occupational safety rules during installation, repair and technical operation of fire alarm systems № 2212 03-31-11
109 Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish xodimlari uchun maxsus kiyim, maxsus poyabzal va yakka tartibda himoyalanishning boshqa vositalarini bepul berishning namunaviy normalari Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников пищевых производств Standard norms for the free issuance of special clothing, special shoes and other personal protective equipment for workers in food production № 2211 03-25-11
110 Аviasozlik xodimlari uchun maxsus kiyim, maxsus poyabzal va yakka tartibda himoyalanishning boshqa vositalarini bepul berishning namunaviy normalari Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников авиастроения Standard norms for the free issuance of special clothing, special footwear and other personal protective equipment for aircraft workers № 2210 03-16-11
111 Qishloq xoʼjaligi mahsulotlarini yetishtirish va yigʼishtirib olish uchun taʼlim muassasalari oʼquvchilari va talabalaridan foydalanishda mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда при использовании учащихся и студентов образовательных учреждений на возделывании и уборке сельскохозяйственной продукции occupational safety rules when using students in educational institutions for the cultivation and harvesting of agricultural products № 2206 03-05-11
112 Baliqchilik korxonalari xodimlari uchun maxsus kiyim, maxsus poyabzal va yakka tartibda himoyalanishning boshqa vositalarini bepul berishning namunaviy normalari Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников рыбоводческих предприятий Standard norms for the free issuance of special clothing, special shoes and other personal protective equipment for workers of fish breeding enterprises № 2204 03-03-11
113 Mehnatning zararli va oʼta zararli sharoitlarida ish bilan band boʼlgan «oʼzstandart» agentligi xodimlari uchun maxsus kiyim, maxsus poyabzal va yakka tartibda himoyalanishning boshqa vositalarini bepul berishning namunaviy normalari Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников агентства «узстандарт», занятых на работах с вредными и особо вредными условиями труда Standard norms for the free issuance of special clothing, special shoes and other personal protective equipment for Uzstandard agency employees working in harmful and especially harmful working conditions № 2197 02-18-11
114 Fuqaro aviatsiyasi xodimlari uchun maxsus kiyim, maxsus poyabzal va yakka tartibda himoyalanishning boshqa vositalarini bepul berishning namunaviy normalari Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников гражданской авиации Standard norms for the free issuance of special clothing, special footwear and other personal protective equipment for civil aviation workers № 2193 02-04-11
115 Charm-galantereya mahsulotlari ishlab chiqarish xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников кожгалантерейного производства Occupational safety rules for leather goods workers № 2192 01-31-11
116 Maxsus suyuqliklar (benzin, benzol, sulьfat kislota, ishqorlar, texnik moylar) bilan ishlashda mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда при работе со спецжидкостями (бензин, бензол, серная кислота, щёлочи, технические масла) Labor safety rules when working with special fluids (gasoline, benzene, sulfuric acid, alkalis, technical oils) № 2187 01-28-11
117 Xalq badiiy hunarmandchiligi va sovgʼalar ishlab chiqarish korxonalari xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников предприятий народных художественных промыслов и производства сувениров occupational safety rules for workers of enterprises of folk art crafts and souvenir production № 2186 01-28-11
118 Metallarga kimyoviy ishlov berish va ularga galьvanik va kimyoviy qoplamalar surtishda mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда при травлении металлов и нанесении на них гальванических и химических покрытий occupational safety rules for pickling metals and applying galvanic and chemical coatings to them № 2188 01-28-11
119 Psixiatriya kasalxonalari xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников психиатрических больниц Occupational Safety Rules for Mental Hospital Workers № 2180 01-12-11
120 Tibbiyot texnikasidan foydalanish, montaj qilish, texnik xizmat koʼrsatish va taʼmirlashda mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда при эксплуатации, монтаже, техническом обслуживании и ремонте медицинской техники Rules of occupational safety during operation, installation, maintenance and repair of medical equipment № 2177 01-05-11
121 Pochta aloqasi obʼektlari xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Rules of occupational safety during operation, installation, maintenance and repair of medical equipment Rules of occupational safety during operation, installation, maintenance and repair of medical equipment № 2172 12-22-10
122 Tamaki ishlab chiqarish xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников табачного производства Occupational safety rules for tobacco workers № 2161 12-06-10
123 Bogʼlar hamda madaniyat va istirohat bogʼlari xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников парков и садов культуры и отдыха occupational safety rules for employees of parks and gardens of culture and rest № 2160 12-06-10
124 Qand-shakar ishlab chiqarish xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников сахарного производства Occupational safety rules for sugar workers № 2159 11-30-10
125 Oyna ishlab chiqarish xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников стекольного производства occupational safety rules for glass workers № 2135 08-19-10
126 Neftь va gaz ishlab chiqarishlarida maxsus kiyim, maxsus poyabzal va boshqa yakka tartibda himoyalanish vositalarini bepul berishning namunaviy meʼyorlari Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников нефтяных и газовых производств Standard norms for the free issuance of special clothing, special footwear and other personal protective equipment for workers in the oil and gas industries № 2132 08-13-10
127 Yogʼ-moy va tamaki ishlab chiqarish xodimlari uchun maxsus kiyim, maxsus poyabzal va boshqa yakka tartibda himoyalanish vositalarini bepul berishning namunaviy meʼyorlari Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников масложировых и табачных производств Standard norms for the free issuance of special clothing, special footwear and other personal protective equipment for workers in oil and fat and tobacco industries № 2113 06-23-10
128 Mashinasozlik va metallga ishlov berishda maxsus kiyim, maxsus poyabzal va boshqa yakka tartibda himoyalanish vositalarini bepul berishning namunaviy meʼyorlari Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников машиностроения и металлообработки Standard norms for the free issuance of special clothing, special footwear and other personal protective equipment for workers in mechanical engineering and metalworking № 2108 05-28-10
129 Nogironlar, shu jumladan nogironlar — urush qatnashchilari va chernobilchilar jamiyatining oʼquv-ishlab chiqarish tashkilotlari xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников учебно-производственных предприятий общества инвалидов, в том числе инвалидов - участников войны и чернобыльцев occupational safety rules for employees of educational and production enterprises of the society of the disabled, including the disabled - war veterans and Chernobyl victims № 2100 04-23-10
130 Koʼzi ojizlar jamiyatining oʼquv-ishlab chiqarish tashkilotlari xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников учебно-производственных предприятий общества слепых occupational safety rules for employees of educational and production enterprises of the blind society № 2092 04-08-10
131 Detallarni gidroqumpurkash va maydalab purkash va kimyoviy ishlov berish usullari bilan tozalashda mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда при очистке деталей гидропескоструйным и дробеструйным способами и травлением occupational safety rules when cleaning parts with hydro-sandblasting and shot-blasting methods and etching № 2091 03-30-10
132 Qurilish keramikasi ishlab chiqarish xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников производства строительной керамики occupational safety rules for workers in the production of building ceramics № 2087 03-19-10
133 Karlar jamiyatining oʼquv-ishlab chiqarish tashkilotlari xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников учебно-производственных предприятий общества глухих occupational safety rules for employees of educational and production enterprises of the Deaf Society № 2083 02-27-10
134 Ijtimoiy taʼminot muassasalari xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников социального обеспечения occupational safety rules for social security workers № 2076 02-03-10
135 Voyaga yetmaganlarning mehnatidan foydalanishga yoʼl qoʼymaslik boʼyicha talablar toʼgʼrisidagi nizom Положение о требованиях по недопущению использования труда несовершеннолетних Regulation on the Prevention of the Use of Labor by Minors № 2071 01-21-10
136 Kino, radio va televidenie xodimlari uchun maxsus kiyim, maxsus poyabzal va boshqa yakka tartibda himoyalanish vositalarini bepul berishning namunaviy meʼyorlari Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников кино, радио и телевидения Standard norms for the free issuance of special clothing, special shoes and other personal protective equipment for film, radio and television workers № 2069 01-20-10
137 Temir yoʼl transporti taʼmirlash tashkilotlari xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников ремонтных предприятий железнодорожного транспорта occupational safety rules for workers of railway repair enterprises № 2068 01-15-10
138 Daryo transporti xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников речного транспорта occupational safety rules for river transport workers № 2067 01-14-10
139 Kitob savdosi tashkilotlari xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников организаций книжной торговли occupational safety rules for employees of book trade organizations № 2061 01-11-10
140 Klinik-diagnostika laboratoriyalarida ishlashda mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда при работе в клинико-диагностических лабораториях Occupational safety rules when working in clinical diagnostic laboratories № 2059 01-07-10
141 Tabiiy toshdan buyumlar (plitalar, bloklar) ishlab chiqarishda mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда при производстве изделий из природного камня (плиты, блоки) occupational safety rules for the production of natural stone products (plates, blocks) № 2056 12-18-09
142 Oʼrmon xoʼjaligi ishlab chiqarishlarida maxsus kiyim, maxsus poyabzal va boshqa yakka tartibda himoyalanish vositalarini bepul berishning namunaviy meʼyorlari Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников лесохозяйственных производств Standard norms for the free issuance of special clothing, special footwear and other personal protective equipment for forestry workers № 2051 12-02-09
143 Issiqlik izolyatsiya materiallari ishlab chiqarish xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников производства теплоизоляционных материалов occupational safety rules for workers in the production of thermal insulation materials № 2047 11-24-09
144 Shtamplash ishlab chiqarishi xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников листоштамповочного производства occupational safety rules for workers of stamping production № 2046 11-24-09
145 Matbaachilik ishlab chiqarishi xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников полиграфического производства occupational safety rules for workers in the printing industry № 2048 11-24-09
146 Devorbop materiallar, ohak, gips ishlab chiqarish xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников производства стеновых материалов, извести, гипса occupational safety rules for workers in the production of wall materials, lime, gypsum № 2043 11-16-09
147 Mebelь ishlab chiqarish xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников мебельного производства occupational safety rules for furniture production workers № 2042 11-16-09
148 Tayyorlash-qoliplash ishlarida mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда при заготовительно-штамповочных работах occupational safety rules for procurement and stamping № 2010 09-29-09
149 Qurilish materiallari sanoati xodimlari uchun maxsus kiyim, maxsus poyabzal va boshqa yakka tartibda himoyalanish vositalarini bepul berishning namunaviy meʼyorlari Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников промстройматериалов Standard norms for the free issuance of special clothing, special shoes and other personal protective equipment for workers of industrial building materials № 2006 09-15-09
150 Yogʼochni qayta ishlash ishlab chiqarishi xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников деревообрабатывающего производства occupational safety rules for woodworking workers № 2003 09-04-09
151 Mebellar va yogʼoch qurilish materiallarini tayyorlash va taʼmirlashda mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда при изготовлении и ремонте мебели и строительных изделий из древесины occupational safety rules in the manufacture and repair of furniture and building products from wood № 1999 08-27-09
152 Sogʼliqni saqlash va tibbiyot ishlab chiqarishlari xodimlari uchun maxsus kiyim, maxsus poyabzal va boshqa yakka tartibda himoyalanish vositalarini bepul berishning namunaviy meʼyorlari Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников здравоохранения и медицинских производств Standard norms for the free issuance of special clothing, special shoes and other personal protective equipment for health workers and medical industries № 1998 08-25-09
153 Oʼn sakkiz yoshdan kichik shaxslarning mehnati qoʼllanishi taqiqlanadigan noqulay mehnat sharoitlari ishlari roʼyxati Список работ с неблагоприятными условиями труда, на которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет List of jobs with adverse working conditions, on which the use of labor of persons under eighteen years of age is prohibited № 1990 07-29-09
154 Gidromexanizatsiya ishlarida mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда при гидромеханизированных работах Occupational safety rules for hydromechanized work № 1987 07-29-09
155 Qishloq va suv xoʼjaligi xodimlari uchun maxsus kiyim, maxsus poyabzal va boshqa yakka tartibda himoyalanish vositalarini bepul berishning namunaviy meʼyorlari Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников сельского хозяйства Standard norms for the free issuance of special clothing, special shoes and other personal protective equipment for agricultural workers № 1991 07-29-09
156 Paxta tozalash ishlab chiqarishi xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников хлопкоочистительного производства Occupational safety rules for ginners № 1983 07-16-09
157 Dorixonalar xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников аптек occupational safety rules for pharmacy workers № 1978 07-01-09
158 Sigirlar va nasl buqalarni parvarish qilishda mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда при обслуживании коров и быков-производителей occupational safety rules for servicing cows and bulls № 1977 07-01-09
159 Dori-darmonlarni saqlashda mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила по охране труда при хранении медикаментов Rules on occupational safety during storage of medicines № 1976 06-26-09
160 Otlar bilan tashish va boshqa ishlarni bajarishda mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда при выполнении транспортных и других работ на лошадях Rules of occupational safety when performing transport and other work on horses № 1973 06-25-09
161 Obodonlashtirish va koʼkalamzorlashtirish ishlarida mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила по охране труда при работах по благоустройству и озеленению Rules on occupational safety during landscaping and landscaping № 1971 06-18-09
162 Erkak choʼchqalarni parvarish qilishda mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда при обслуживании хряков Occupational safety rules for servicing boars № 1970 06-18-09
163 Ikkilamchi xom ashyo tayyorlash omborxonalari, baza va punktlari xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников заготовительных складов, баз и пунктов вторичного сырья occupational safety rules for workers in storage warehouses, bases and secondary raw materials № 1966 06-11-09
164 Yigʼma temirbeton va beton konstruktsiyalar va buyumlar ishlab chiqarish xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда для работников производства сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий occupational safety rules for workers in the production of precast concrete and concrete structures and products № 1967 06-11-09
165 Choy ishlab chiqarish xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила по охране труда для работников чайного производства Occupational Safety Rules for Tea Workers № 1957 05-14-09
166 Kimyo ishlab chiqarishi xodimlari uchun maxsus kiyim, maxsus poyabzal va boshqa yakka tartibda himoyalanish vositalarini bepul berishning namunaviy meʼyorlari Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников химических производств Standard norms for the free issuance of special clothing, special footwear and other personal protective equipment for chemical workers № 1958 05-14-09
167 Kanop-jut ishlab chiqarish korxonalari xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила по охране труда для работников кенафно-джутового производства Occupational Safety Rules for Kenaf-Jute Workers № 1951 05-06-09
168 Sogʼliqni saqlash muassasalari va korxonalarining oshxonalari xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила по охране труда для работников столовых учреждений и предприятий здравоохранения Occupational safety rules for employees of canteens and healthcare enterprises № 19640 04-16-09
169 Elektr-energetika ishlab chiqarish korxonalari xodimlari uchun maxsus kiyim, maxsus poyabzal va boshqa yakka tartibda himoyalanish vositalarini bepul berishning namunaviy meʼyorlari Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников электро-энергетических производств Standard norms for the free issuance of special clothing, special shoes and other personal protective equipment for workers in electric power production № 1934 04-02-09
170 Yuqumli kasallikka chalingan hayvonlarga xizmat koʼrsatishda mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила охраны труда при обслуживании заразнобольных животных occupational safety rules for servicing infectious animals № 1923 03-18-09
171 Nashriyot, matbaa va kitob savdosi xodimlari uchun maxsus kiyim, maxsus poyabzal va boshqa yakka tartibda himoyalanish vositalarini bepul berishning namunaviy meʼyorlari Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников издательств, полиграфии и книжной торговли Standard norms for the free issuance of special clothing, special footwear and other personal protective equipment for workers of publishing houses, printing and book trade № 1926 03-18-09
172 Paxta tozalash va kanop-jut ishlab chiqarish korxonalari xodimlari uchun maxsus kiyim, maxsus poyabzal va boshqa yakka tartibda himoyalanish vositalarini bepul berishning namunaviy meʼyorlari Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников хлопкоочистительных и кенафно-джутовых производств Standard norms for the free issuance of special clothing, special shoes and other personal protective equipment for workers in ginning and kenaf-jute productions № 1925 03-18-09
173 Parrandachilik sohasi xodimlari uchun maxsus kiyim, maxsus poyabzal va boshqa yakka tartibda himoyalanish vositalarini bepul berishning namunaviy meʼyorlari Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников в сфере птицеводства Standard norms for the free issuance of special clothing, special footwear and other personal protective equipment for poultry workers № 1917 03-07-09
174 Goʼsht-sut ishlab chiqarishi xodimlari uchun maxsus kiyim, maxsus poyabzal va boshqa yakka tartibda himoyalanish vositalarini bepul berishning namunaviy meʼyorlari Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников мясо-молочных производств Standard norms for the free issuance of special clothing, special shoes and other personal protective equipment for workers in meat and dairy industries № 1916 03-07-09
175 Аvtoklavlarda ishlashda mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила по охране труда при работе на автоклавах Rules on occupational safety when working on autoclaves № 1913 02-28-09
176 Mebelь ishlab chiqarishda xodimlar uchun maxsus kiyim, maxsus poyabzal va boshqa yakka tartibda himoyalanish vositalarini bepul berishning namunaviy meʼyorlari Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников мебельного производства Standard norms for the free issuance of special clothing, special shoes and other personal protective equipment for furniture production workers № 1904 02-14-09
177 Vinochilik, spirt, aroq va likyor-aroq sohasi xodimlari uchun maxsus kiyim, maxsus poyabzal va boshqa yakka tartibda himoyalanish vositalarini bepul berishning namunaviy meʼyorlari Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников отраслей виноделия, спирта, водки и ликероводочных производств Standard norms for the free issuance of special clothing, special footwear and other personal protective equipment for workers in the winemaking, alcohol, vodka and distillery industries № 1903 02-14-09
178 Kon-metallurgiya ishlab chiqarish korxonalari xodimlari uchun maxsus kiyim, maxsus poyabzal va boshqa yakka tartibda himoyalanish vositalarini bepul berishning namunaviy meʼyorlari Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников горно-металлургических производств Standard norms for the free issuance of special clothing, special shoes and other personal protective equipment for workers in mining and metallurgical industries № 1902 02-13-09
179 Balandlikda ishlaganda mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила по охране труда при работе на высоте Rules for occupational safety when working at height № 1890 01-24-09
180 Farmatsevtika ishlab chiqarishi xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalari Правила по охране труда для работников фармацевтического производства Occupational Safety Rules for Pharmaceutical Workers № 1887 01-19-09
181 Sanoat va qishloq xoʼjaligi sohasida ishlovchi umumiy kasb xodimlari uchun maxsus kiyim, maxsus poyabzal va boshqa yakka tartibda himoyalanish vositalarini bepul berishning namunaviy meʼyorlari Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников общих профессий промышленности и сельского хозяйства Standard norms for the free issuance of special clothing, special shoes and other personal protective equipment for workers in general occupations in industry and agriculture № 1877 12-02-08
182 Non ishlab chiqarish korxonalari xodimlari uchun maxsus kiyim, maxsus poyabzal va boshqa yakka tartibda himoyalanish vositalarini bepul berishning namunaviy meʼyorlari Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников хлебопекарных производств Standard norms for the free issuance of special clothing, special shoes and other personal protective equipment for bakery workers № 1871 11-19-08
183 Farmatsevtika ishlab chiqarish korxonalari xodimlari uchun maxsus kiyim, maxsus poyabzal va boshqa yakka tartibda himoyalanish vositalarini bepul berishning namunaviy meʼyorlari Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников фармацевтических производств Standard norms for the free issuance of special clothing, special shoes and other personal protective equipment for pharmaceutical workers № 1861 09-24-08
184 Vino ishlab chiqarish xodimlari uchun mehnat muhofazasi qoidalari Правила охраны труда для работников винодельческого производства occupational safety rules for winemaking workers № 1754 12-27-07
185 Spirt va likyor-aroq ishlab chiqarish xodimlari uchun mehnat muhofazasi qoidalari Правила охраны труда для работников спиртового и ликеро-водочного производства occupational safety rules for workers of alcoholic and distillery production № 1755 12-27-07
186 Tibbiyot muassasalari rahbar xodimlarining mehnatiga haq toʼlashda sogʼliqni saqlash muassasalarini turlarga ajratish tartibi toʼgʼrisidagi nizom Положение о порядке отнесения учреждений здравоохранения к типам медицинских учреждений по оплате труда руководящих работников Regulations on the procedure for classifying healthcare institutions as types of medical institutions for remuneration of managers № 1538 01-14-06
187 Аvtomobilь va daryo transporti xodimlari uchun maxsus kiyim, maxsus poyabzal va boshqa yakka tartibda himoyalanish vositalarini bepul berishning namunaviy meʼyorlari Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников автомобильного и речного транспорта Standard norms for the free issuance of special clothing, special footwear and other personal protective equipment for workers in road and river transport № 1511 09-08-05
188 Temir yoʼl transporti xodimlari uchun maxsus kiyim, maxsus poyabzal va boshqa yakka tartibda himoyalanish vositalarini bepul berishning namunaviy meʼyorlari Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников железнодорожного транспорта Standard norms for the free issuance of special clothing, special shoes and other personal protective equipment for railway workers № 1298 01-20-04
189 Kinologiya xizmati xodimlari uchun maxsus kiyim, maxsus poyabzal va boshqa yakka tartibda himoyalanish vositalarini bepul berishning namunaviy meʼyorlari Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников кинологических служб Standard norms for the free issuance of special clothing, special shoes and other personal protective equipment for workers of dog training services № 1254 07-03-03
190 Bank tizimi xodimlari uchun maxsus kiyim, maxsus poyabzal va boshqa yakka tartibda himoyalanish vositalarini bepul berishning namunaviy meʼyorlari Предельные нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников банковской системы Limit standards for the free issuance of special clothing, special footwear and other personal protective equipment for employees of the banking system № 1251 06-16-03
191 Oʼzbekiston Respublikasi sogʼliqni saqlash davolash-profilaktika muassasalarida vaqtincha mehnatga layoqatsizlik ekspertizasi toʼgʼrisida nizom Об экспертизе временной нетрудоспособности в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения Республики Узбекистан On the examination of temporary disability in medical institutions of the Republic of Uzbekistan № 872 01-19-00
192 Mehnat muhofazasi boʼyicha yoʼriqnomalarni ishlab chiqish toʼgʼrisida nizom О разработке инструкций по охране труда On the development of occupational safety instructions № 870 01-07-00
193 Аyollar mehnati toʼliq yoki qisman qoʼllanilishi taqiqlanadigan mehnat sharoiti noqulay boʼlgan ishlar roʼyxati Список работ с неблагоприятными условиями труда, на которых полностью или частично запрещается использование женского труда List of jobs with unfavorable working conditions in which the use of female labor is fully or partially prohibited № 865 01-05-00
194 Idoraviy mansubligi, mulkchilik va xoʼjalik yuritish shakllaridan qatʼi nazar, korxona, muassasa, tashkilot ichki mehnat tartibining namunaviy qoidalari Внутреннего трудового распорядка предприятия, учреждения, организации* независимо от их ведомственной принадлежности, форм собственности и хозяйствования Internal labor regulations of an enterprise, institution, organization * regardless of their departmental affiliation, ownership and management № 746 06-14-99
195 Mehnat shartnomasi alohida asoslarga koʼra bekor qilinib, ogohlantirish muddati pullik kompensatsiyaga almashtirilganda xodimlarga moddiy madad berish tartibi haqida tushuntirish О порядке выплаты материальной помощи работникам при замене срока предупреждения денежной компенсацией в случае прекращения трудового договора по отдельным обстоятельствам About the procedure for the payment of material assistance to employees when replacing the warning period with monetary compensation in case of termination of the employment contract for certain circumstances № 720 05-10-99
196 Mehnat daftarchalarini yuritish tartibi toʼgʼrisida yoʼriqnoma О порядке ведения трудовых книжек On the procedure for maintaining labor books № 420 01-29-98
197 Mehnat muhofazasi boʼyicha oʼqishlarni tashkil qilish va bilimlarni sinash toʼgʼrisida namunaviy nizom Типовое положение об организации обучения и проверки знаний по охране труда Standard provision on the organization of training and testing of knowledge on occupational safety № 272 08-14-96
198 Mehnat muhofazasi boʼyicha ishlarni tashkil etish toʼgʼrisida namunaviy nizom Типовое положение об организации работ по охране труда Model regulation on the organization of work on occupational safety № 273 08-14-96
199 Mehnat muhofazasi boʼyicha vakil toʼgʼrisida nizom Положение об уполномоченном по охране труда Regulation on the Commissioner for occupational safety № 196 12-18-95