Низом

Бухгалтерия

Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги Бухгалтерия бўлими тўғрисида

НИЗОМ

I. Умумий қоидалар

Бухгалтерия бўлими (бундан буён матнда - Бухгалтерия деб юритилади) Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги (бундан буён матнда - вазирлик деб юритилади) марказий аппаратининг таркибий бўлинмаси ҳисобланади.

Бўлим ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва Қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорларига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, карорлари ва фармойишларига, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва фармойишларига, Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазири (кейинги ўринларда - вазир деб юритилади) буйруқлари ва топшириқларига, шунингдек ушбу низомга амал қилади.

Бўлим ўз фаолиятини вазирликнинг ҳудудий ва таркибий бўлинмалари ҳамда бошқа вазирликлар ва идораларнинг тегишли хизматлари билан ўзаро ҳамкорликда амалга оширади.

II. Бўлимнинг тузилмаси

Бўлим тузилмасига штатлар жадвалига асосан - Бош ҳисобчи ва кассир (ишлаб чиқариш - техник ходим) киради.

Бўлим ходимларининг иш вазифалари ҳамда уларнинг эгаллаб турган лавозимига мувофиқ малака ва билим даражасига бўлган талаблар бўлим ходимларининг лавозим мажбуриятларида белгиланади.

Бўлимнинг барча ходимлари ўзларига юклатилган вазифаларни ўз вактида ва сифатли бажарилиши учун жавобгардир.

Бўлим ходимлари норматив-ҳукукий ҳужжатларда ва вазирликнинг ички тартиб-қоидаларида белгиланган тартибда лавозимга тайинланади ва лавозимдан озод қилинади.

III. Бўлимнинг асосий вазифа ва функциялари

 • Бухгалтерия ҳужжатларининг ўз вақтида ва тўғри расмийлаштирилишини ҳамда амалга оширилаётган операцияларнинг қонунийлигини таъминлаш;
 • Бюджет маблағларининг, шунингдек бюджетдан ташқари маблағларнинг харажатлар сметасида кўзда тутилган муайян мақсадларга тўгри сарфланишини таъминлаш;
 • Вазирлик марказий аппаратда меҳнат органлари ходимларининг ходимларининг меҳнатини рағбатлантириш ва моддий-техника базасини ривожлантириш (кейинги ўринларда-Меҳнатни рағбатлантириш) жамғармаси маблағларининг даромадлари ва харажатлари сметасини ишлаб чикиш;
 • Ҳудудий бош бошқармалар ва тизимига кирувчи корхона ва ташкилотларда бухгалтерия ҳисобининг қонунчилик талабларига мувофиқ юритилишини вазир томонидан берилган ваколат доирасида назорат килиш;
 • Вазирлик марказий аппарати ҳамда Республика бюджетидан молиялаштириладиган вазирлик тизимидаги вазирлик ва муассасаларнинг штатлар жадвали ва харажатлар сметасини тайёрлаш ва Молия вазирлигида рўйхатдан ўтказиш.
 • Вазирликда ходимларнинг иш ҳақларини ва унга тенглаштирилган тўловларини, белгиланган тартибда ҳамда ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш;
 • Смета ижроси жараёнида вужудга келадиган юридик ва жисмоний шахслар билан олиб бориладиган ҳисоб-китобларни ўз вақтида амалга ошириш;
 • Пул маблағлари, ҳисоб-китоблар ва моддий қимматликлар, шунингдек бошқа активларни ва мажбуриятларни инвентаризация қилишда қатнашиш, инвентаризация натижаларини ўз вақтида ва тўғри расмийлаштириш ҳамда уларни бухгалтерия ҳисобида акс эттириш;
 • Моддий жавобгар шахсларга уларнинг жавобгарлигида турган моддий қимматликларнинг бутлигини сақлаш ва ҳисобини олиб бориш юзасидан тушунтириш ишларини ўтказиш;
 • Моддий қимматликларни олиш учун берилган ишончномаларнинг ҳисобини юритиш ва улардан тўғри фойдаланилишини назорат қилиш;
 • Молиявий ҳисоботларни белгиланган муддатларда тузиш ва Молия вазирлигига тақдим этиш;
 • Вазир ёки вазир томонидан тайинланган вазир ўринбосари тасдиқлаши учун харажат сметаларини ва уларга илова қилинадиган ҳисоб-китобларни тузиш;
 • Асосий воситалар ҳамда бошқа моддий қимматликларни уларнинг сақланиш ва фойдаланиш жойларида бутлигини мунтазам назорат қилиш;
 • Бухгалтерия ҳужжатларининг, ҳисоб регистрларининг, шунингдек харажатлар сметаларининг (илова ҳисоб-китоблари билан бирга) сақланишини ва қонунчиликда назарда тутилган бошка вазифаларнинг бажарилишини таъминлаш.
 • Фуқароларнинг мурожаатлари, таклиф, ариза ва шикоятларини белгиланган тартиб ва муддатларда кўриб чиқиш;
 • Бухгалтерия қонун ҳужжатлари, ушбу низом, вазирлик иш юритиш йўриқномаси, вазир топшириқлари ҳамда бўлимнинг иш режаси асосида ташкил этилади. 

Қуйидагилар бўлимнинг асосий вазифалари ҳисобланади:

кам таъминланган оилаларнинг меҳнатга лаёкатли аъозларини кам таъминланганликдан чиқариш бўйича Қорақалпоғистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳар Бандлик бош бошқармалари, туман (шаҳар) Бандликка кўмаклашиш марказлари, вазирлик тасарруфидаги ташкилот ва муассасалар фаолиятини ташкиллаштириш ва мувофиқлаштириш;

ўзини ўзи бошқариш органлари билан ҳамкорликда кам таъминланган оилаларнинг меҳнатга лаёқатли аъозларини кам таъминланганликдан чикариш бўйича индивидуал дастурларни ишлаб чикиш ва ташкиллаштириш ишларига кўмаклашиш;

кам таъминланган оилаларни тегишлилиги бўйича ҳисобини олиб бориш ҳамда уларга моддий ёрдам кўрсатиш тадбирларини мувофиқлаштириш;

кам таъминланган оилаларни вазирлик фаолиятига тегишли қисми бўйича амалдаги қонунчиликда белгиланган имтиёзлар ва кафолатларни рўёбга чиқариш учун кўмаклашиш;

кам таъминланган оилаларга ҳомий ташкилотлар, шу жумладан, чет эл инсонпарварлик ташкилотлари ҳисобидан моддий ва манавий ёрдам кўрсатишни ташкиллаштириш тадбирларида иштирок этиш;

кам таъминланган оилаларни ижтимоий қўллаб-кувватлаш йўналишидаги давлат ва худудий дастурларни ишлаб чиқишда қатнашиш, уларнинг ижросини тегишлилиги бўйича мувофиқлаштириш;

Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари, Вазирлар Маҳкамасининг карорлари билан тасдикланган давлат дастурларида аҳолининг кам таъминланган қатламларини қўллаб-қувватлашга оид чора-тадбирларини тегишлилиги бўйича ижросини таъминлашни мувофиқлаштириш;

кам таъминланган оилаларга моддий ва ижтимоий-меҳнат хизматини кўрсатиш ишларини сифатли амалга оширилишини таъминлаш юзасидан таклифлар тайёрлаш;

аҳолининг кам таъминланган қатламларини қўллаб-қувватлашга оид чора-тадбирларини амалга оширишда вазирлик ва идоралар ҳамда хорижий ташкилотлар билан ҳамкорлик олиб бориш;

оммавий ахборот воситаларида аҳолининг кам таъминланган қатламларини қўллаб-қувватлашга оид давлат сиёсатининг моҳияти, мазмуни ва гояларини тарғибот қилиш;

аҳолининг кам таъминланган қатламларини қўллаб-қувватлаш, аҳолининг кам таъминланган қатламлари муаммоларининг ечими борасида ташкил этиладиган Халқаро ва Республика конференциялари, симпозиумлари, семинарларида қатнашиш, тизим мутахассислари малакасини ошириш ишларида иштирок этиш.

Бўлим зиммасига қонун ҳужжатлари ва вазир топширигига асосан бошка вазифалар ҳам юклатилиши мумкин.

IV. Бўлимнинг ҳуқуқлари

Бўлим қуйидаги ҳуқуқларга эга:

кам таъминланганликдан чиқариш бўйича чора-тадбирларни амалга оширишда Қорақалпогистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳар Бандлик бош бошқармалари, туман (шаҳар) Бандликка кўмаклашиш марказлари, вазирлик тасарруфидаги ташкилот ва муассасалар фаолиятини ташкиллаштириш ва мувофиқлаштириш;

бўлим ваколатига юклатилган вазифаларни бажариш, тахлил килиш ва тегишли хулосалар тайёрлаш, раҳбариятга таклифлар тайёрлаш мақсадида вазирликка тегишли тизим муассасаларидан керакли ахборот ва маълумотларни олиш;

маълумотларнинг асослиги ва холисоналигини ўрганиш мақсадида тизим ташкилотларидан бирламчи маълумотларни сўраб олиш ва таҳлил қилиш;

вазирликлар, идоралардан бўлим ваколатига кирадиган масалалар бўйича керакли материалларни, маълумот ва ахборотларни олиш;

аҳолининг кам таъминланган қатламларини қўллаб-қувватлашга оид мақсадли дастурларнинг тизимда бажарилишини тахлил қилиш ва тегишли аҳборотларни вазирлик раҳбарияти билан келишилган ҳолда Вазирлар Маҳкамасига тақдим қилиш.

V. Бўлимнинг мажбуриятлари

Бўлим қуйидаги мажбуриятларга эга:

кам таъминланганликдан чиқариш бўйича индивидуал дастурларни ишлаб чиқиш ва ташкиллаштириш тадбирларини амалдаги конунчилик асосида ташкиллаштиришга кўмаклашиш;

ижро интизомига риоя қилиш, кам таъминланганликдан чиқариш бўйича индивидуал дастурларни ишлаб чиқиш ва ташкиллаштиришга доир Ўзбекистон Республикаси Қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармонлари ва Қарорлари, вазир буйруқлари, Ҳайъат қарорлари ва кўрсатмалари ижросини тегишлиги бўйича ўз вақтида бажарилишини таъминлаш;

тизим ташкилотларида ижро интизомига риоя этилишини назорат қилиш;

кам таъминланганликдан чиқариш бўйича индивидуал дастурларни ишлаб чиқиш ва ташкиллаштириш сохасида тизим ташкилотларининг фаолияти тахлилларидан келиб чиқиб, вазирлик Ҳайъат қарорлари, тегишли буйруқ лойихалари, йўриқнома, тартиб ва бошқа услубий-меъёрий ҳужжатларни ишлаб чиқиш.

VI. Бўлим ходимларининг жавобгарлиги

Мазкур низомнинг бузилишида айбдор бўлган бўлим ходимлари қонун ҳужжатларига мувофиқ жавобгарликка тортиладилар.

Ушбу низом белгиланган тартибда тасдиқлангандан сўнг кучга киради ва бўлим мавжуд бўлган барча вақт мобайнида амалда бўлади.

Низомга бўлим қайта тузилганда (қўшиб юборилган, бирлаштирилганда) ёки унга юклатилган вазифалар ўзгарганда ва вазирлик раҳбариятининг кўрсатмаларига асосан ўзгартириш ва қўшимчалар киритилади.